KVKK Aydınlatma Metni

 1. KVKK Aydınlatma Metninin Hazırlanma Amacı:
  1.1. CHADO İÇECEK A.Ş. olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunarak her türlü kişisel verinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyip muhafaza etmekteyiz. CHADO İÇECEK A.Ş. olarak 6698 sayılı Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca bilgilendirme yapmaktayız.
  1.2. CHADO İÇECEK A.Ş. olarak amacımız işlenen kişisel verilerinizin alınması, işlenmesi, paylaşılması, nedenleri ve haklarınızı etkin şekilde kullanabilmenizin sağlanması ve bu konularda sizleri şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, yalnızca faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.
 2. Tanımlar:
  2.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
  2.2. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim-soyisim, T.C. kimlik numarası, e-pota adresi, doğum tarihi, banka hesap numarası gibi her türlü bilgi.
  2.3. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
  2.4. Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
  2.5. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
  2.6. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
  2.7. Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
  2.8. İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
 3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri:
  KVKK madde 4 ile düzenlenen veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.
 4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
  4.1. Kişisel verilerinizi, CHADO İÇECEK A.Ş. olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi, sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
  4.2. Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dâhilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini artırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletme kaynaklı nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.
 5. Kişisel Verilerin Aktarılması:
  Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Müşteri memnuniyet programı ve internet uygulamalarının takip ve yürütülmesinin temini, Analitik ve raporlama uygulamalarının, satış ve operasyon sistemlerinin ifası ile şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; Bayilerimize, yetkili satıcılarımıza, yetkili servislerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, adli ve idari makamlara, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı
  6.1. Kişisel verileriniz CHADO İÇECEK A.Ş. tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin (4) ve (5) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
  6.2. Ayrıca, Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.
 7. Verilerin Saklanması ve Silinmesi:
  Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, imha edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 8. Kişisel Verilerin Doğru Ve Güncel Tutulması:
  KVKK’nin 4.maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden kaynaklı olarak herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. İlgili kişi, verilerinin doğru ve gerektiği takdirde güncel olmasını sağlamak amacıyla Şirketimiz tarafından belirli periyotlarda kendisiyle, iletişime geçilmesini kabul ettiğini beyan eder.
 9. Veri Sahibinin Hakları
  9.1. Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;
  9.1.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  9.1.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  9.1.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  9.1.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  9.1.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  9.1.6. KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  9.1.7. KVKK’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  9.1.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9.1.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  9.2. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “CHADO (chado.com.tr)” adresine Kişisel Veri Bilgi alma ve işlem talep formu ıslak imzalı olarak veya “merhaba@chado.com.tr” kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından CHADO (chado.com.tr) daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.
  9.3. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
  9.4. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
  9.5. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde CHADO (chado.com.tr) tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
 10. Yürürlük ve Uygulama:
  Kişisel Verilerin Korunması Metninin tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Metnin en güncel hali www.chado.com.tr sitesinde yayımlanır.